วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บ้านฟาร์มน้องท็อป เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "ทิศทางการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทย" วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ทิศทางการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทย" วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ไก่ดำ

ไก่ดำ
ไก่ดำ
ไก่ดำ
ภาพบรรยากาศตอนเช้าเก็บมาฝาก