วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ไก่พ่อพัธ์แม่พันธ์

พ่อพันธ์และแม่พันธ์ส่วนหนึ่ง